ඩීබී කූපර් කටු සටහන් ප්‍රතිමූර්ති (Gallery: The D.B. Cooper Case — FBI)

පුද්ගලයකු හෝ පිරිසක් විසින් ගුවන් යානයක්, වාහනයක් හෝ නැවක් නීති විරෝධී ලෙස අත්පත් කර ගැනීම “හයිජැක්” (Hijack) හෙවත් පැහැර ගැනීම ලෙස අර්ථ දැක්වෙනවා. 1971 නොවැම්බර් 24 වන දින පෝට්ලන්ඩ් (Portland) සහ සියැටල් (Seattle) අතර එක්සත් ජනපදයේ ගුවන් අවකාශයේ දී බෝයිං (Boeing) 727 ගුවන් යානයක් පැහැර ගත් නාඳුනන පුද්ගලයෙකු හැඳින්වීමට “ඩීබී…

Watching movies is one of my hobbies. I have a great collection of movies. I normally watch English, Sinhala, Tamil and Hindi movies. But sometimes if the ratings are good, I watch the movies in other languages.

The last movie I watched is Richard Shepard’s The Matador (2005). I came…

It could be a great privilege, if an actor gets selected to portray the Metatron, the voice of God. But to do that, that man should have a very significant voice. Alan Rickman is one of those fistful of people in the world.

Owning a handsome look and a resonant…

The man in the light cannot see

What is in the dark, while

The man in the dark can see

What is in the light.

But,

The man in the light can see

What is around him, while

The man in the dark cannot see

What is around him.

  • GS…

“We live in a Twilight World; There are no friends at Dusk”

TENET, the name itself presents the name of the writer and the director Christopher Nolan as it has Nolan brand, Labyrinth story. It got that passion of a sci-fi movie and a strong story-line.

As the movie starts with the opera attack, the audience get an idea that the whole…

The movie starts with an unnamed CIA agent who is later known as Protagonist (John David Washington), is sent undercover to retrieve a colleague and a strange artifact — MacGuffin during the attack at the Kiev Opera. In the chaos, he is being saved by a mysterious man, who kills…

Adolf Hitler and Eva Braun

ලෝක ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කුප්‍රකට ආඥාදායකයා වන ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් (Adolf Hitler) දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ මිලියන 70 කට අධික මරණ සංඛ්‍යාවකට වගකිව යුතු බව නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම්. හිට්ලර් සහ ඔහුගේ දිගුකාලීන සහකාරිය වන ඊවා බ්‍රවුන් (Eva Braun) 1945 අප්‍රියෙල් 30 වන දින බර්ලිනයේ (Berlin) පිහිටි හිට්ලර්ගේ බංකරයේ දී සියදිවි නසා…

GS Kariyapperuma

| 🄲🄰🅁🄿🄴 🄳🄸🄴🄼 |

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store